Debatt

Björn Sprängare

Rovdjuren kostar över en miljard kronor

Rovdjursstammarna ökar i landet och därmed stiger kostnaderna. Men vad är prislappen för att ha varg, björn, järv och lodjur? Svenska Jägareförbundet efterlyser en socio-ekonomisk konsekvensanalys.

Pengar är ett språk alla kan förstå och relatera till.
Därför är det mycket märkligt att ingen hittills vågat sig på att beskriva
vargen och de effekter den medför i ekonomiska termer. Så fort någon idag vill
förändra något i vår natur avkrävs man en gedigen konsekvensbeskrivning. Varför
har man inte gjort en sådan i vargfallet?

Svenska Jägareförbundet har därför gjort egna beräkningar för att visa på behovet av en riktig konsekvensanalys.Vissa kostnader är enkla att fånga, till exempel de 160
miljoner som den senaste Rovdjursutredningen och Riksdagens utredningstjänst
funnit att den statliga delen av förvaltningen av våra stora rovdjur kostar
årligen. Till detta ska läggas särskilda satsningar, till exempel de 5 miljoner
som enbart den högaktuella Junseletiken kostat hittills, och att kostnaderna
har ökat i takt med större rovdjursstammar. Sammantaget alla dessa kostnader
närmar vi oss idag ett belopp på cirka 200 miljoner kronor per år.

Sedan finns kostnader och värden som är lite svårare att
fånga. Markägarnas minskade intäkter för jaktarrenden är en sådan. Den minskade
jaktarrendeintäkten i ett vargrevir uppgår till mellan 1 och 4 miljoner
årligen. Där jakten är attraktiv blir givetvis den uteblivna intäkten större.
Idag har vi sannolikt cirka 68 vargrevir i landet vilket innebär att markägarna
årligen förlorar mellan 68 och 272 miljoner per år. En utebliven intäkt som
inte ersätts av någon.

Det jaktbara viltet har stora värden i form av kött och
rekreation. En älg värderas till cirka 16 000 kronor och ett rådjur är
värt ungefär 6 500 kronor (enligt SLU:s beräkningar). Då vi vet ganska exakt
hur många rovdjur vi har i landet och hur mycket de äter kan man enkelt räkna
ut det uteblivna jaktvärdet på de bytesdjur som rovdjuren konsumerar. Det blir
lite drygt 600 miljoner per år.

Tamdjurens betesmarker måste också förses med
rovdjursavvisande stängsel. Viltskadecenter har räknat ut prislappen för det.
Att stängsla hälften av våra fårbesättningar i landet kostar 600 miljoner och
då avvärjer inte stängslen alla angrepp. Vill vi stängsla alla våra fårbesättningar
med rovdjursavvisande stängsel landar kostnaden på en dryg miljard. Detta är
inte en engångskostnad. Staketen måste bytas ut med jämna mellanrum och
underhållas flera gånger per år.

Man kan idag också sätta ett värde på den oro som, bland
annat, var fjärde vuxen svensk känner för att röra sig i skog och mark där det
finns stora rovdjur. Vi vet även att jaktturismen i landet omsätter cirka 1 500
gånger mer än rovdjursturismen. Täta rovdjursstammar leder till minskade
intäkter och färre arbetstillfällen.

Förutom bortfallet
av intäkter och ökande kostnader påverkas naturligtvis även fastighetsvärdena
av den ökande rovdjursförekomsten. I Värmland, Örebro och Dalarna län, som till
stora delar är täckta av vargrevir sjunker fastighetsvärdena enligt SCB.
Orsakerna till detta kan kanske inte helt tillskrivas rovdjursförekomsten, men
det är onekligen så att många fastighetsägare har mött detta som ett argument
för ett lägre värde vid en fastighetsförsäljning.

Summerar vi några av ovan nämnda effekter hamnar rovdjurskostnaden
på över en miljard kronor per år. Men det stannar inte där. Många effekter
återstår att räkna på. I slutändan måste man också inse att vi lever med
ändliga resurser och att vi har 846 arter på våra rödlistor som är minst lika
hotade som vargen, hur mycket satsar vi på dem?

Innan man bestämmer hur mycket rovdjur det ska finnas måste
man bestämma sig för vad de får kosta. Gör man tvärt om är risken stor att drabbade människor ytterligare förlorar förtroendet
för myndigheter och politiska beslutsfattare.

Regeringen har aviserat en ny rovdjursproposition till
hösten. Idag ersätts och kompenseras endast bråkdelar av de negativa
konsekvenser som vargen och de andra stora rovdjuren för med sig. I en långsiktig och accepterad
rovdjurspolitik bör man utgå från en socio-ekonomisk
konsekvensanalys och bestämma vilka kostnader samhället är berett att bära för
rovdjuren. Det är enligt vår uppfattning helt avgörande för en trovärdig
politik. Att som idag tillåta vargstammen öka ohämmat och skapa problem i nya
delar av landet gör det ännu svårare att åstadkomma en förvaltningsplan för
rovdjuren där samhällskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. Vi behöver en
debatt om vad rovdjuren får kosta samhället och drabbade medborgare mer än en
sifferexercis kring vargpopulationens storlek och genetiska status.

Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet

Senast uppdaterad den 15 okt 2022