Foto Kenneth Johansson /Global

Älg

 

Alces alces (lat)

Elk (eng) Moose (amerikansk eng)

Kännetecken

Älgen kan svårligen förväxlas med någon annan art. Det är ett stort djur med mörk kropp och ljusa ben. Karaktäristiskt är också den stora mulen och puckeln vid manken. Kalvarna är under sin första sommar röd-bruna.

Spårtecken och läte

Älgens tyngd och storlek ger stora och tydliga avtryck från klövarna.

Brunstgropen är ett annat tydligt spårtecken. Det är en uppstampad grop, som tjuren urinerar och rullar sig i vid brunsten.

Tjuren fejar också sina horn under brunsten. Då gnider den hornen mot mindre träd, vilka får avskalad bark och ofta också åverkan på rötternas förankring i marken.

Älgens spillning består oftast av ovala kulor. Under sommarhalvåret kan den dock vara lösare och likna nötboskapens spillning.

Älgens bete lämnar också sina spår. Älgen saknar framtänder i överkäken och repar löv, bryter eller sliter loss kvistar samt kniper av skott med kindtänderna. Spår av älgbete är fransigt och ojämnt i sitt utseende. De andra hjortdjuren lämnar i princip likadana bitspår. Spåren efter älgens barkgnag, ofta på unga tallar, är mer artspecifikt.

Älgen har flera läten. Ett kontaktläte som tjuren använder under brunsten är kort och liksom stönande. Det hörs långväga.

Ett annat liknande, men mer lågmält och nasalt, kontaktläte är inte ovanligt att höra i kommunikationen mellan älgar. Älgen har också så kallade varningsläten som utstöts när älgen uppfattar ett hot. En kalvförande ko som är misstänksam kan utstöta ett kort, dovt och kraftigt hostande läte. Om älgen är aggressiv finns varianter på morrande och kraftiga rytande.

Utbredning

Älgen finns i hela Sverige utom på Gotland.

Föda och fortplantning

Älgen äter kvistar och bark från flera olika trädarter. Exempelvis rönn, sälg, asp, ek, björk och tall. Bärris och ljung är också något älgen äter mycket av. På sommaren blir det även en del gräs, örter och odlad säd.

Älgen brunstar i september-oktober. De hondjur som blivit dräktiga föder påföljande år, omkring maj månad, oftast en-två kalvar.

Arten och människan

Älgen är det viktigaste viltet i den svenska jakten. Men älgen är större än så – den är en nationalsymbol. Men att vi har älg innebär också skador och olyckor. Skador på så sätt att älgens betande minskar skogsbrukets produktion. Olyckor uppkommer vid kollisioner mellan motorfordon och älg.

Senast uppdaterad den 09 mars 2019