Foto: Mostphotos

Riktlinjer för arbete med hund

Riktlinjerna ligger till grund för Svenska Jägareförbundets arbete med hund.

Foto Privat

Inledning

Jakten med hund är en av grunderna i svensk jaktutövning och en förutsättning för forna tiders befolkande av Skandinavien. Det är ett kulturarv värt att bevara. Detta gör vi genom god hundhållning och en jakt grundad på hög etik. Svenska Jägareförbundet anser att hundar och andra djur ska behandlas och vårdas väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av annan lagstiftningen. Detta gäller under hundens hela liv.

Inom Svenska Jägareförbundets hundverksamhet arbetar vi främst med;

  • Jakt med lös hund
  • Etik
  • Grundlydnad
  • Eftersöksutbildning Inom förbundets hundägar- /grundlydnadsutbildning är målet att;
  • Ge hundägarna en utbildning för god relation med och grundlydnad åt sin hund. De ska efter utbildningen ha verktyg för inkallning, koppelvana, socialisering och för att hunden ska vara trygg och harmonisk.
  • Andan inom vår organisation ska präglas av respekt och ansvar för hunden.

Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och ägare. Vid all hantering av hundar ska hänsyn tas till att hundar har andra behov, tolkar situationer på ett annorlunda sätt och har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer än vi människor. För Svenska Jägareförbundet är det självklart att all hundträning och verksamhet med hundar sker i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

Hantering/uppfostran/grundläggande kunskap

Goda vanor och god socialisering grundläggs redan från valpåldern. Relationen mellan hund och hundägare ska baseras på vänlighet, trygghet och respekt. Hundägare har ansvar för att hunden är väl anpassad till vårt samhälle. Den ska kunna vistas bland människor och andra hundar och i olika miljöer utan att ställa till förtret eller må dåligt.

Om hunden uppvisar direkt hotande/farliga beteenden, är det hundägarens ansvar att se till att dessa omedelbart bryts. Den åtgärd som fordras måste anpassas efter situationen och individen. Inlärning/riktad träning Till skillnad från allmän vardagsfostran innebär träning/dressyr att hunden utbildas för att fungera i ett definierat sammanhang eller för en speciell uppgift.

Inlärning/träning ska alltid genomföras med god planering och på ett ansvarfullt sätt som baseras på kunskap. Den ska anpassas till hundens individuella förutsättningar och får inte forceras så att den går ut över hundens välbefinnande. I detta sammanhang är det viktigt att betona att de krav som ställs på hunden i de olika formerna av verksamhet, miljö osv, aldrig får överskrida den enskilda hundens förmåga.

Våra medlemmar får aldrig åsidosätta omsorg om hunden och dess välbefinnande, oavsett vilken verksamhet som bedrivs.

Instruktörsutbildning

Svenska Jägareförbundet ansvarar regionalt för att det finns utbildade instruktörer i såväl lydnad som eftersök i tillräcklig mängd. Organisation av utbildningar beslutas och genomförs regionalt. Våra instruktörer ska vara medlemmar i Jägareförbundet samt följa förbundets värderingar när det gäller hund. Alla instruktörer har tecknat en överenskommelse med SJF som bland annat styrker att de följer dessa riktlinjer.

Etik

Hunden är oftast en förutsättning för en väl genomförd jakt och ovärderlig vid eftersökssituationer. Hunden ska användas med omdöme och eftertanke och behandlas som en god jaktkamrat. Varje jaktbar art har regler för när, var och hur de är lovliga. Därför har också användningen av våra olika typer av jakthundar regler som grundar sig på viltets biologi i varje del av landet. Men självklart måste jägare inför varje jakt med hund ta ansvar utöver dessa regler. Som medlem ska ditt agerande ge en positiv bild av hundhållning. Detta gäller både under praktisk jakt samt även övrig tid då jakt eller jaktträning inte bedrivs. Detta bidrar till att hunden uppfattas som en tillgång och ett positivt inslag i jakten och samhället.


Ansvar

Alla jakthundsägare har ett ansvar för jakten med hund. De svenska jägarna har idag stor frihet under ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl. Vi är alla varje dag ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och för jakten med hund i synnerhet.

Jakthunden ska vara i god kondition och ges god omvårdnad, grundlydnad och jaktträning. Den ska kunna föras på ett ändamålsenligt sätt så att risken för skador på såväl hunden som på viltet minimeras. Särskild vikt ska läggas vid att hunden ska kunna kallas in.

En välutbildad och kontrollerbar jakthund är en stor tillgång i jakten. Hundföraren ska hålla sig välinformerad om de bestämmelser som gäller för jaktträning och jakt med hund. Jägare ska leva upp till jaktlagens § 27 om att jakten ska ske så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Ta alltid stor hänsyn till olika väderförhållanden, till exempel kyla, snödjup, värme och väta som kan påverka viltets och hundens förutsättningar vid jakt, jaktträning eller jaktprov.

Samarbetspartner

Svenska Jägareförbundet ställer krav på sina samarbetspartners att de delar förbundets värderingar och riktlinjer när det gäller förbundets förhållningssätt till jakt med hund oavsett dess former.

Senast uppdaterad den 14 feb